Välkommen!

“Hela Norden ska leva” i København

Hver vår og høst samles Hela Norden ska Leva til møte, og i denne våren gikk turen til våre danske venner fra Landdistrikternes Fællesråd der Grethe Saabye og Anni Langkjær Sørensen var verter. I møtet ble vi godt kjent med hvordan landdistriktene er organisert og hvordan de driver politisk medvirkning i Danmark.
Stikkordet for dem er «Danmark i balanse», hvor alle deler av landet er preget av vekst og utvikling, basert på et desentralisert Danmark. Det er fokus på at det må være gode rammebetingelser for næringsliv og jobbsøking, samt gode muligheter for å leve og bo i hele landet. Landdistriktenrnes Fællesråd kommuniserer direkte med parlamentsmedlemmer, ministre, tjenestemenn og tjenestemenn i departementer, kommuner og regioner. Der de innleder til debatter og arrangerer høringer, konferanser og lignende. De setter dagsorden i media på landsbygda. De er også en nasjonal sparringspartner for sentraladministrasjonen og Folketinget, og deltar i et stort antall styre-, komité- og rådsmøter.
Det er viktig for alle medlemmene i Hele Norden ska Leva å lære av hverandre og bli inspirert. Vi ser det er store forskjeller, men vell så mange likheter landene i mellom når det kommer til inkludering og innbyggermedvirkning av landdistriktene og nærmiljø. Hela Norden ska Leva vil i tiden fremover derfor se på muligheten til å få i gang et felles prosjekt som går nærmere inn på dette, og vi ser frem til en spennende tid og et fortsatt godt samarbeid!

Hela Norden ska leva ønsker sine medlemmer, venner og kontakter en god jul og takker for samarbeidet i 2018.  Vi sender gode ønsker for 2019 med framgang for nordisk samarbeid om nærmiljø og inkludering der folk bor.

Med hilsen fra

Erik Sennesvik
Ruth Våpenstad
Annette Skogheim


Hela Norden ska leva (HNSL) er en samarbeidsorganisasjon for nærmiljøorganisasjoner i Norden. Medlemmene i HNSL representerer organisasjoner fra Sverige, Norge, Finland, Åland, Færøyene, Island og Danmark.
Formålet for samarbeidet er å støtte og fremme lokalbasert lokal utvikling i Norden.

HNSL vil ut i fra sitt arbeide utvikle og gjenopplive gode og levedyktige levekår ved å fungere som samarbeidsgiver og interessent for landsdekkende foreninger, organisasjoner eller nettverk som arbeider for lokal utvikling. Viktige tema i forhold til dette er nærdemokrati, ungdommer, kultur og landsbygdsforskning.


Arrangement

Climate Policy and the Nordic Countries ConferenceNordregio

Ønsker du å vite  mer om Nordens mål og policiys for minske klimautslipp?

Gå ikke glipp av konferansen om Climate Policy and the Nordic Countries i Stockholm 24 oktober!

For mer informasjon gå til

http://www.nordregio.org/events/climate-policy-and-the-nordic-countries-conference/


Hele Norden skal med

Det er mange likhetstrekk i Norden når det gjelder innbyggermedvirkning og nærmiljøarbeid. I slutten av uka er dette på dagsorden:  Åland er møtested for høstmøtet i “Hela Norden skal leva”. Styremøte og årsmøte avholdes 5. oktober. Vedtektsendring og virksomhetsplan for 2019 skal behandles. Norge sammen med Island er også her et «utenforland».  Øvrige land nyter godt at tilskudd fra EU i sitt arbeid. Møtet skjer samtidig som “Den finlandssvenska Landsbygds-riksdagen” arrangeres, et arrangement som delvis finansieres av EU-midler.

«Hela Norden ska leva» vil fremme alle aktiviteter som er viet til å utvikle og vitalisere gode og levedyktige levekår i landsbygda og lokalsamfunn i Norden. Dette er områder som trenger mer oppmerksomhet i media og politikk. Et sterkt samfunn er basert på likestilling og medvirkning fra lokalsamfunnene i den enkelte kommunene. VFO har for tiden ordførervervet i organisasjonen som i år fyller 10 år