Stadgard

Föreningen Hela Norden ska leva

[.pdf-versjon]

 • 1 Föreningens namn och säte

Föreningens juridiska namn är Hela Norden ska leva och dess säte är Stockholm. Föreningen kommuniceras och marknadsförs under namnet HNSL. Föreningens officiella språk är skandinaviska.

 • 2 Syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är att stödja och befrämja all verksamhet som är ägnad att utveckla och vitalisera goda och livskraftiga levnadsförhållanden på landsbygden i de nordiska länderna genom att verka som samarbetsorgan och intressebevakare för ländernas riksomfattande byföreningar och motsvarande registrerade föreningar jämte organisationer.

Föreningen ger råd och vägleder sina medlemmar genom att ordna konferenser och seminarier, genomför utbildning och informerar sina medlemmar. Föreningen tar ställning och yttrar sig i gemensamma och för medlemsorganisationerna viktiga frågor.

 • 3 Medlemskap

Medlem i föreningen kan vara:

 1. Registrerad byförening på riksnivå i Norden
 2. Registrerad byförening i de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland.
 3. Juridiska sammanslutningar i andra länder, vilka verkar enligt föreningens syften.

Till stödjande medlem kan annan privat eller juridisk sammanslutning godkännas, som verkar enligt föreningens syften.

Styrelsen beslutar om medlemskap efter skriftlig ansökan.

Till hedersmedlem kan utses någon som på ett föredömligt sätt befrämjat föreningens verksamhet. Hedersmedlem utses i föreningens årsmöte efter förslag från styrelsen.

 • 4 Föreningens möten

Föreningen håller årligen två ordinarie möten, vårmötet före utgången av april och höstmötet före utgången av november på ett datum som styrelsen fastställer.

Extra möte hålls då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst hälften av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det för ett särskilt angivet ärende. Extra möte skall hållas inom 30 dagar, räknat från den dag sådant anspråk har framförts för styrelsen.

Vid föreningens möten har varje fullvärdig medlem en röst. Stödjande medlem och hedersmedlem har närvaro- och yttranderätt. Som mötets beslut gäller den åsikt, som fått mer än hälften av de angivna rösterna. Om rösterna faller jämt, avgör ordförandens röst. Vid val avgör lotten.

Kallelse till föreningens möten sänds skriftligen senast två veckor före mötet. I kallelsen anges de ärenden som skall behandlas på årsmötet. Ärende som medlem vill ha behandlat på mötet, skall skriftligen tillställas styrelsen i så god tid att ärendena kan tas med i möteskallelsen.

Vid föreningens vårmöte behandlas, förutom konstitueringsärenden, följande:

 1. Presentation av årsberättelsen, bokslut och revisorernas utlåtande
 2. Beslut om fastställande av bokslut
 3. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 4. Behandling av andra ärenden som angetts i möteskallelsen

Vid föreningens höstmöte behandlas, förutom konstitueringsärenden, följande

 1. Godkännande av verksamhetsplanen för följande kalenderår
 2. Godkännande av budgeten för följande kalenderår
 3. Beslut om medlemsavgiften för följande kalenderår
 4. Val av styrelseordförande, ledamöter och suppleanter
 5. Val av två revisorer och två suppleanter för dessa
 6. Behandling av andra ärenden som angetts i möteskallelsen
 • 5 Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse som valts på höstmötet för ett kalenderår åt gången. Styrelsen består av, utöver ordföranden, en medlem eller ersättare från varje Nordiskt land samt en medlem vardera från de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland som representanter i föreningen. Ordföranden väljs bland medlemmarna för ett kalenderår åt gången.

Medlemsorganisation får nominera en styrelsekandidat och ersättare vardera ur sin egen organisation.

Styrelsen utser inom sig viceordförande och är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden samt minst hälften av övriga ledamöter är närvarande. Omröstning avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämt, avgör ordförandens röst. Vid val avgör lotten.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, vid dennes förfall av vice ordföranden eller då minst tre ledamöter kräver det.

 

 • 6 Kansli och anställda

Föreningen kan anställa personer efter behov och resurser.

 

 • 7 Utträde ur föreningen                                                                              

En medlem har rätt att utträda ur föreningen. Uppsägningen ska dock ske senast per den 31 oktober för att utträdet ska gälla nästkommande kalenderår. Utträde ska ske skriftligen till styrelsen.

 • 8 Ekonomi och namnteckning

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet med behövliga handlingar och styrelsens årsberättelse skall lämnas till revisorerna senast 15 mars. Revisorerna skall lämna sitt skriftliga utlåtande till styrelsen senast tre veckor före vårmötet.

Medlemmarna, med undantag av hedersmedlem, betalar en medlemsavgift till föreningen. Höstmötet beslutar om medlemsavgiftens storlek. Höstmötet kan besluta att stödjande medlem får lägre avgift än fullvärdig medlem.

Föreningens firma tecknas av ordförande och vice ordförande i förening. Styrelsen kan delegera till tjänsteman att teckna firma i förening med ordförande.

 • 9 Uteslutning ur föreningen

Medlem kan uteslutas ur föreningen efter beslut av årsmötet. Fråga om uteslutning ska meddelas i föreningens möteskallelse.

 • 10 Ändring av stadgarna

Föreningens stadga ändras endera genom beslut med enkel majoritet i två på varandra följande föreningsmöten eller, på ett föreningsmöte där stadgeändringen stöds av minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna.

Förslag om stadgeändring skall meddelas i föreningens möteskallelse.

 • 11 Upplösning av föreningen

Föreningen upplöses efter beslut i två på varandra följande föreningsmöten med minst en månads mellanrum och med stöd av minst tre fjärdedelar (3/4) av avgivna röster. Kvarvarande tillgångar skall användas för att befrämja föreningens ändamål på ett sätt som beslutats på det sista mötet för upplösningen av föreningen. Fråga om upplösning av föreningen skall meddelas i föreningens möteskallelse.